حاجی وبمستر از چه درگاه پرداختی استفاده می کند ؟

ما در حال حاظر از درگاه امن زرین پال استفاده میکنیم که به زودی درگاه بانک ملت هم اضافه خواهد شد .